หน้าหลัก arrow หน่วยงานในสังกัด arrow อำเภอหนองใหญ่

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติจังหวัดชลบุรี
ประวัติกรมที่ดิน
ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
โครงสร้างหน่วยงาน
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สถานที่ตั้งสำนักงาน
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
อัตรากำลัง
แผนงานประจำปี
ผลงานในแต่ละเดือน
ข่าวสารอื่นๆ
หน่วยงานในสังกัด
เบอร์โทรศัพท์ในสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

_______________________
ราคาน้ำมันวันนี้


อำเภอหนองใหญ่


อำเภอหนองใหญ่ พิมพ์ อีเมล์
 

สำนักงานที่ดินอำเภอหนองใหญ่


 

 


 



นางสุมาลี รุจิราบัตร

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

โทร. โทรสาร 0 3821 9641


มือถือ 08 5087 6473

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้



 

 

 


สำนักงานที่ดินอำเภอหนองใหญ่

มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 1 เทศบาล กับ 4 ตำบล

1. เทศบาลตำบลหนองใหญ่

2. ตำบลหนองเสือช้าง

3. ตำบลห้างสูง

4. ตำบลเขาซก

5. ตำบลคลองพลู


จำนวนเอกสารสิทธิ์

1. น.ส.3 ก จำนวน 528 แปลง

2. น.ส.3 จำนวน 37 แปลง


3. ใบจอง จำนวน 17 แปลง

4. ส.ค. 1 จำนวน 117 แปลง

รวมทั้งสิ้น 699 แปลง

 

สรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินอำเภอหนองใหญ่

ลำดับที่

ประเภทของรายได้

รหัส

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1

ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

650

7,325.00

3,015.00

6,456.00

1.1 ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียน

912 หรือ 779

1,228,234.00

1,475,899.00

1,531,764.00

อสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

001

213,440.00

1,148,568.00

328,941.00

3

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

002

137,530.00

407,586.00

4

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

103

35,135.00

15,973.00

42,021.00

4.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร (3%)

933 หรือ 905

3,515.00

1,852.00

4,203.00

4.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วน(0.3%)

5

อากรแสตมป์

5.1 อากรแสตมป์

104

85,867.00

181,146.00

87,199.00

5.2 ปก.37

110.00

85.00

655.00

รวมทั้งสิ้น

1,573,626.00

2,964,068.00

2,408,825.00